STATUT FUNDACJI

Fundacja Medere

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja prowadzi działalność pod nazwą: Fundacja Medere
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.Nr 21 poz 97 z poz zm) i zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. 
 3. Założycielem Fundacji jest MEDERE LABORATOIRES SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000598510, REGON 9542762030, NIP 363564862, 

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 2. Siedzibą fundacji jest miasto Katowice. 
 3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Na obszarze swojej działalności Fundacja może tworzyć  stałe i czasowe placówki terenowe, biura, oddziały w Polsce oraz przedstawicielstwa za granicą. Decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej, zakresu działania oraz likwidacji podejmuje Zarząd. 
 4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.  

§ 5

 1. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Fundacja może nadawać status Partnera Fundacji podmiotom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 3. Fundacja może przyznawać tytuł Patrona Fundacji osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Fundacji.
 4. Fundacja używa pieczęci, znaku firmowego i innych zastrzeżonych symboli, zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji. 

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 6

 1. Celem fundacji jest Fundacji jest promowanie zdrowego trybu życia.
 2. Cele fundacji zakładają w szczególności:
 1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie priorytetów współczesnej promocji zdrowia w populacji ludzi zdrowych, grupach ryzyka oraz wśród pacjentów cierpiących na różnorodne choroby przewlekłe,
 2. Aktywacja różnorodnych grup społecznych na rzecz zdrowia,
 3. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu promocji zdrowia; kształtowanie zachowań i umiejętności prozdrowotnych oraz kształtowanie postaw zgodnych z holistycznym podejściem do zdrowia i choroby, 
 4. Upowszechnianie wiedzy, osiągnięć naukowych oraz wyników badań naukowych dotyczących różnorodnych zagadnień życia społecznego, w tym związanych z szeroko rozumianą strefą zdrowia i choroby, 
 5. Rozwój i wspomaganie aktywności naukowej,
 6. Podejmowanie działań promujących zdrowy tryb życia,  dbania o własny organizm.
 7. Propagowanie filozofii życia opartej na dbaniu o holistyczny tryb życia i czerpanie radości z życia. 
 8. Organizowanie szkoleń mających na cel edukację w przedmiocie zdrowego trybu życia. 
 9. Promowanie działań edukacyjnych w temacie równowagi emocjonalnej, poświęcania się pasji.
 10. Wsparcie i promowanie artystów.

§ 7

Fundacja będzie realizowała cele statutowe poprzez:

 1. Inspirowanie i organizowanie inicjatyw społecznych sprzyjających realizacji celów Fundacji.
 2. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów Fundacji. 
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych. 
 4. Współpracę z lokalnymi środowiskami gospodarki, nauki i kultury.
 5. Promocję oraz organizację wolontariatu.
 6. Organizowanie akcji i kampanii społecznych.
 7. Współpracę z instytucjami publicznymi,  organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami sektora prywatnego.
 8. Organizowanie szkoleń pogłębiających wiedzę, kształtujących postawy oraz umiejętności prozdrowotne i prospołeczne uczestników i odbiorców
 9. Prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej.
 10. Organizowanie imprez publicznych (wystawy i wernisaże, happeningi, festyny, festiwale, koncerty, przeglądy, konkursy etc)
 11. Realizację oraz wdrażanie badań naukowych
 12. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów naukowych
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej : opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie zwartych prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz biuletynów, broszur i innych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych. 
 14. Inne formy działalności ustalone przez Zarząd Fundacji.

§ 8

 1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników oraz na pracy społecznej, świadczonej przede wszystkim w formie wolontariatu. 
 2. Fundacja realizuje cele statutowe w formach wskazanych w § 2 poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, który szczegółowy zakres wskaże Zarząd w akcie wewnętrznym. 
 3. W ramach realizacji celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą której przedmiotem będzie:

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

63.13.Z Działalność portali internetowych, 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana, 

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

 1. W przypadku gdy podjęcie działalności będzie wymagała uzyskania uprzednie jakiejkolwiek koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie tę działalność po uzyskaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia. 
 2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, służących realizacji tych celów. 
 3. Gospodarka finansowa oraz rachunkowość jest prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne. 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w akcie fundacyjnym o wartości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), w tym 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na działalność gospodarczą, oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania, a w szczególności pochodzące z: 
 1. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej lub publicznej,
 2. wpływów z działalności statutowej, 
 3. dochodów z majątku Fundacji, 
 4. dochodów z działalności odpłatnej Fundacji, 
 5. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów (jeżeli jest prowadzona), z zastrzeżeniem, iż całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków organów oraz pracowników Fundacji, 
 6. dotacji i kontraktów państwowych, 
 7. dotacji, dofinansowań z projektów, programów krajowych i zagranicznych, 
 8. grantów krajowych i zagranicznych, 
 9. dotacji i subwencji i innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
 10. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 11. własnej działalności gospodarczej,
 12. odsetek bankowych,
 13. nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych Fundacji.
 14. Fundacja prowadzi politykę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§10

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Majątek Fundacji lokowany jest na rachunkach i lokatach bankowych, obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach i ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe. 

3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz wszelkiego dysponowania środkami Fundacji upoważniony jest Zarząd. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia lub przyjęcia darowizny, Zarząd Fundacji składa wymagane przepisami prawa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub darowizny. Przyjęcie przez Fundację spadku lub darowizny nie może spowodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym. 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§11

Organami Fundacji są :

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§12

 1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby fizyczne wybierane uchwałą Fundatora na posiedzeniu Fundatora.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa  ”Regulamin Rady Fundacji”. Pierwszy regulamin Rady Fundacji uchwala Fundator na posiedzeniu. 
 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością (w szczególności uzasadnione i zaakceptowane przez Fundację koszty podróży).
 6. Członkowie Rady Fundacji :
 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać  z członkami  Zarządu Fundacji  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

§13

 1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz  i wobec  Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością  głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków .

§14

 1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. Osoba przystępującą do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji  z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 3. Członek Rady Fundacji może być w każdej chwili odwołany uchwałą  Fundatora.

§15

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru , odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności :
 1. powoływanie i  odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,
 2. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
 3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 4. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd  programów działania Fundacji,
 5. uchwalanie zmian statutu Fundacji,
 6. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu , co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 7. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 8. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 9. uchwalenie zmian Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd zmian regulaminu Zarządu Fundacji,
 10. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
 11. ustalanie wynagrodzeń członków  Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
 12. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

Zarząd Fundacji

§16

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jeden)  do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Przy czym pierwszy Zarząd fundacji powoływany jest przez Fundatora.
 2. Kadencja członków Zarządu trwa 3(trzy) lata.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka  Zarządu, albo wskutek odwołania.
 4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie :
 1. wykonywania działalności , której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 2. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2(dwa) miesiące,
 3. nienależytego wypełniana funkcji członka Zarządu,
 4. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§17

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz .
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważnieni są :
 1. W przypadku  Zarządu jednoosobowego –Prezes Zarządu,
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego –dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
 1. Uchwały Zarządu mogą być podjęte , jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i w posiedzeniu tym uczestniczy nie mniej niż 1/2 Członków Zarządu .
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa  „Regulamin Zarządu Fundacji ”. przy czym pierwszy Regulamin Zarządu fundacji uchwala na posiedzeniu Fundator.

§18

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 3. ustalanie wielkości zatrudnienia,
 4. w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagrodzenia, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
 6. realizacja programów działania Fundacji,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
 8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji  bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 9. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
 10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§19

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizacje celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§20

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

Rozdział V

Zmiana statutu, zawieszenie działalności i rozwiązanie Fundacji

§21

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów. 

2. Propozycja zmiany statutu może  zostać zgłoszona Zarząd lub Radę Fundacji. 

3. Zmiana statutu może dotyczyć celu Fundacji, jak i sposobów jego realizacji. 

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

3. Likwidatora wyznacza Fundator. 

4. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończeniem prowadzonej przez Fundację działalności. 

5. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przeznacza na cele statutowe innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie, chyba że Fundator postanowią inaczej. 

6. W przypadku likwidacji Fundatora jego kompetencje będzie wykonywała Rada Fundacji. 

§23

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy o fundacjach i inne właściwe przepisy prawa.